පාඨමාලාවේ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරන ආකාරය සහ පාඨමාලාවේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගැනීම සඳහා පහත ඇති Videos නරඹන්න.

මෙම වීඩීයෝ වඩාත් පැහැදිලිව නැරඹීම සඳහා වීඩියෝවට පහළින් ඇති Settings Button එක Select කර Quality එක ලෙස 360p හෝ ඊට වැඩි අගයක් තෝරා ගන්න.

පාඨමාලාව හදාරන විට මෙම උපදෙස් පිළිපදින්න

මොනවද මේ Cryptocurrency කියන්නෙ ?

මොකක්ද මේ Bitcoin කියන්නෙ ?

නිවැරදිව Binance ගිණුමක් නිර්මාණයක කරමු

මොකක්ද මේ Spot Trading කියන්නෙ ?

Futures Market Order එකක් Place කරමු